REGULAMIN

§1
Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w sklepie internetowym dostępnym pod adresem shop.joannagniady.com (dalej jako „Sklep”).
Organizatorem Sklepu jest Joanna Gniady prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Joanna Gniady, ul. Oporowska 5/10, 53-434 Wrocław, NIP 8942539298, REGON 363366814 (dalej jako „Sprzedawca”).
Klientem Sklepu może być osoba fizyczna pełnoletnia, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przyznano zdolność prawną (dalej jako „Kupujący”). Klientem sklepu może być w szczególności konsument jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej jako „Konsument”).
Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu: shop.joannagniady.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Korzystanie ze Sklepu możliwe jest po spełnieniu następujących wymagań technicznych:
1) dostęp do urządzenia połączonego z siecią Internet;
2) prawidłowo skonfigurowana przeglądarka internetowa Internet Explorer 7, FireFox 3, Opera 9, Chrome 10 lub nowsze ich wersje;
3) minimalna rozdzielczość ekranu 320px;
4) aktywne konto poczty elektronicznej.
Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies w związku z gromadzeniem informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu w celu utrzymania sesji Kupującego po zalogowaniu bez konieczności ponownego logowania na każdej podstronie Sklepu oraz w celu tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę Kupującego.


§2
Dokonywanie zakupów
Prezentacja towarów w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, ma charakter zaproszenia do zawarcia umowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn.zm.).
Wszystkie ceny towarów prezentowanych w Sklepie są cenami detalicznymi (do zapłaty).
Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa się poprzez złożenie zamówienia.
Zakup towarów prezentowanych w Sklepie dokonywany jest na warunkach obowiązujących w chwili złożenia zamówienia, w szczególności po cenie obowiązującej w chwili złożenia zamówienia i na podstawie Regulaminu o treści obowiązującej w chwili złożenia zamówienia. Cena towaru po otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Klienta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie.
Sprzedawca może generować kody rabatowe, które następnie będą udostępniane Kupującym w celach promocyjnych. Kody rabatowe generowane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane w odniesieniu do wszystkich lub jedynie niektórych towarów dostępnych w Sklepie.
Kody rabatowe są jednorazowego użytku i mogą być wykorzystane w terminie wskazanym w wiadomości elektronicznej lub ulotce, otrzymywanej przez Kupującego wraz z kodem rabatowym. Skorzystanie z kodu rabatowego przez Kupującego powoduje obniżenie ceny zakupionych towarów o odpowiedni procent, zgodnie z wiadomością otrzymaną przez Kupującego wraz z kodem rabatowym. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.
Złożenie zamówienia następuje poprzez:
1) dokonanie wyboru właściwego towaru oraz ilości i dodanie go do koszyka,
2) wyborze płatności i sposobu dostawy zamówienia,
3) kliknięcie przycisku „Place order”.
Do ceny wybranego towaru doliczana jest cena dostawy towaru, zgodnie z wyborem Kupującego. Informacja o kosztach dostawy zostaje podana Kupującemu przed wyborem sposobu dostawy.
W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku “Place order”, Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.
Osoba fizyczna składająca zamówienie w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której przyznano zdolność prawną poprzez złożenie zamówienia w Sklepie oświadcza, że jest uprawniona do reprezentowania tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.
Po potwierdzeniu złożenia zamówienia Kupujący otrzyma elektroniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W chwili otrzymania przez Kupującego elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i/lub angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
Przy każdym produkcie podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy lub złożenia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z podanych czasów realizacji. Odwołanie zamówienia lub zmiany zamówienia – zmiana podanych danych osobowych lub szczegółów zamówienia (liczba i rodzaj towarów) – Kupujący może dokonać do momentu wysłania zamówienia, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres kontaktowy Sklepu. Zapis powyższy nie wyłącza uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy, o którym mowa poniżej.
Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia, a po opłaceniu zamówienia potwierdzi zawarcie umowy na odległość.
Sprzedawca zobowiązuje się dbać, aby informacje o dostępności podane przy prezentowanych towarach i usługach były aktualne. W razie braku dostępności zamówionego towaru Kupujący otrzyma drogą elektroniczną informację o braku dostępności. W takiej sytuacji Strony ustalą dalszy sposób postępowania (dłuższy okres oczekiwania, częściowa realizacja zamówienia, anulowanie zamówienia, inne).


§3
Płatności
Kupujący może wybrać formę płatności za zamówione towary spośród form przedstawionych poniżej:
a) płatność kartą poprzez zewnętrzny system płatności PayNow;
d) płatność przez Paypal.
Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w trakcie składania zamówienia.
Płatności w formie przelewu bankowego bez pośrednictwa systemów płatności należy dokonać w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W razie braku płatności w powyższym terminie zamówienie zostaje automatycznie anulowane, a umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą ulega automatycznemu rozwiązaniu.
Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane przez kupującego w trakcie dokonywania płatności za zamówienie za pośrednictwem podmiotów wskazanych w ust. 1 lit. c) i d) są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury tych podmiotów używającej bezpiecznych technik. Sprzedawca nie posiada dostępu do powyższych informacji, w szczególności dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2,

§4
Dostawa
Dostępne sposoby dostawy zamówionych towarów to: przesyłka Inpost lub dostawa kurierem.
Sklep ma możliwość realizacji dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – w takim wypadku dostawa będzie wykonywana za pośrednictwem przesyłki kurierskiej DHL.
Dostawa towarów odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.
Wyboru sposobu dostawy dokonuje Kupujący w trakcie składania zamówienia.
Sprzedawca przystępuje do realizacji dostawy zamówionego towaru po uiszczeniu i zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy płatności za zamówiony towar.

§7
Reklamacje
Wobec Kupujących będących konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2014 r. Poz. 121 t.j.) – „Konsument”, Sprzedawca odpowiada za niezgodność zamówionego towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od dostarczenia towaru Kupującemu na zasadach określonych poniżej.
Jeżeli towar sprzedany ma wadę Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Kupujący może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć towar wadliwy do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym towar został wydany Kupującemu.
Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie towaru przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, w którym towar się znajduje.
Żądania, o których mowa powyżej mogą zostać zgłoszone z wykorzystaniem Zgłoszenia Reklamacji stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi jedynie wzór zgłoszenia reklamacyjnego i nie jest wiążący dla Kupującego.
Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 1. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady towaru sprzedanego. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Kupującemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce towaru niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Sklep zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.
W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr zamówienia, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji związanej z funkcjonowaniem Sklepu w terminie do 14 dni i przekazania informacji o jej rozstrzygnięciu na adres Kupującego, z którego wysłana została wiadomość.


§8
Odstąpienie od umowy

Kupujący będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawca umowę przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru Kupującemu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie musi być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.

W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem, umowa jest uważana za niezawartą, a Strony dokonują niezwłocznie zwrotu wzajemnych świadczeń.
Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia towaru.
Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Kupujący będący Konsumentem zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym – Kupujący – Konsument jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki, w sposób chroniący towary przed zniszczeniem (tuby, pudełka, wypełnienia).
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Sklep zwraca na rachunek bankowy Kupującego – Konsumenta należność za zwrócone zamówienie.


§9
Ochrona danych osobowych
Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 t.j.).
Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
Dane osobowe Kupującego wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawartej ze Sprzedawcą. Na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w ten sposób Kupujący wyraża zgodę w procesie składania zamówienia w Sklepie.
Dane osobowe Kupującego mogą być również wykorzystywane do przesyłania Kupującemu informacji dotyczących towarów i usług świadczonych przez Sprzedawcę. Sprzedawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych Kupującego, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Przetwarzanie danych osobowych w ten sposób wymaga odrębnej zgody Kupującego wyrażonej w procesie składania zamówienia w Sklepie.
Zgody, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, Kupujący może w każdym czasie cofnąć poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej.
Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z działaniem Sklepu, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
Kupujący ma w każdy czasie prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawienia i zmiany.


§10
Własność intelektualna
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć, reprodukcji i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy. Wszelkie prawa do Sklepu, w szczególności majątkowe prawa autorskie do projektu graficznego Sklepu, prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Sklepu, domeny, logotypów, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem lub za pisemną zgodą Sprzedawcy.


§11
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuję się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).
Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i potwierdzenia jego akceptacji przy składaniu zamówienia.
Kupujący ma prawo pobrać ze strony internetowej Sklepu treść Regulaminu w pliku pdf i zapisać ją na własnym nośniku danych.
Sklep ma prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Kupujący zostanie powiadomiony w formie elektronicznej e-mailem na adres podany w rejestracji, nie później niż 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie nowej treści Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Kupujących korzystających ze Sklepu. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu przez Kupującego oznacza rezygnację z korzystania z usług Sklepu. Konto Kupującego oraz wszelkie dane z nim związane zostaną trwale i nieodwracalnie usunięte z bazy w ciągu 7 dni (dni robocze) od dnia przesłania informacji o nieakceptowaniu nowej treści Regulaminu. Po ich usunięciu Kupujący otrzymuje potwierdzenie usunięcia konta.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Jednak w stosunku do każdego indywidualnie oznaczonego Kupującego, Regulamin wchodzi w życie nie wcześniej, niż z momentem złożenia przez tą osobę lub podmiot oświadczenia o akceptacji Regulaminu z zastrzeżeniem ust. 4.

SHOP POLICY

Returns

  1. Only products that are not individual orders (individual projects) can be returned.
  2. Products can be returned if they do not carry any signs of damage or use.
  3. The products you want to return need to be sent within 14 days of delivery (after this time has elapsed we do not accept returns) Please send the products you wish to return to the following address:

Joanna Gniady

ul. Oporowska 5/10

53-434 Wroclaw, Poland

We also kindly requeat you send us an email informing us of the return together with you oders number: shop@joannagniady.com

  1. Our store does not refund shipping costs.
  2. The costs of return shipping will be paid by the Customer not the Store.

Payment methods

Credit or Debit Card Payments. We accept the following card:

  •  Visa Electron/Visa
  •  MasterCard
  • MasterCard Electronic
  •  Maestro

PayPal

Shipment

We ship throughout Europe.

Shipping costs are calculated automatically and are dependant based on the type of shipping method chosen. Oders shipped within Poland have the option of being shipped via DHL or Inpost Delivery Services.

Orders to European countries outside of Poland are always shipped with DHL – delivery time depending on country ranges typically from 2-10 days.

Upon delivery please check if the merchandise has not been damaged during transportation. After your have signed for your order all damages that occur from that moment on are on your side.

Select your currency
PLN Polish złoty
EUR Euro